Polish (Poland)English (United Kingdom)
REGULAMIN CARPATHIA 2018 PDF Drukuj Email

XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Carpathia Festival” - Rzeszów 2018
Termin Festiwalu: 26 – 27 maja 2018 r.
www.carpathia.rzeszow.pl

Organizatorzy:
Urząd Miasta Rzeszowa
Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie
Estrada Rzeszowska

Cele Festiwalu:
Konfrontowanie i aktywizowanie międzynarodowych środowisk twórczych i edukacyjnych. Promowanie osobowości wokalnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych wokalistów.
Regulamin:
Regulamin dotyczy corocznego konkursu na osobowość wokalną, organizowanego w ramach ,,Rzeszów Carpathia Festival”. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej.
O kryteriach decydują Jurorzy na wspólnym posiedzeniu, przed prezentacją pierwszego wykonawcy. Równolegle z konkursem na osobowość wokalną, będzie toczył się konkurs na najciekawszą kompozycje, najlepszego instrumentalistę oraz największą osobowość sceniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do udziału w Festiwalu mogą zgłosić się osoby w wieku od 16 roku życia, z całego świata – zespoły muzyczne oraz wykonawcy indywidualni - soliści, duety, tercety i kwartety.  
2.Uczestnikom festiwalu nie posiadającym własnego zespołu muzycznego towarzyszyć będzie zespół festiwalowy, którego skład zostanie podany po zakończeniu kwalifikacji do festiwalu.
3. Do udziału w Festiwalu nie mogą zgłaszać się zdobywcy Grand Prix z poprzednich edycji Festiwalu.
4. Uczestnicy przygotowują do prezentacji festiwalowej dwie piosenki autorskie.
5. Za piosenkę autorską Organizatorzy Festiwalu uznają kompozycje, napisaną przez samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.
6. Piosenki mogą być wykonane w dowolnym języku, preferowane piosenki w języku narodowym.

II. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU
1. Osoby oraz instytucje zainteresowane udziałem w XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2018 zobowiązane są nadesłać zgłoszenie do udziału w Festiwalu, które musi zawierać następujące elementy:
a) wypełnioną drukiem (na komputerze) kartę zgłoszeniową, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem uczestnika, którą przesłać należy drogą pocztową oraz czytelny skan drogą elektroniczną (załącznik do niniejszego Regulaminu),
b) wypełnioną wyłącznie drukiem (na komputerze) kartę z danymi teleadresowymi uczestnika, którą należy przesłać tylko drogą mailową (załącznik do niniejszego Regulaminu),
c) zapisy nutowe zgłaszanych utworów (dotyczy osób nie posiadających własnego zespołu muzycznego),
d) płytę CD zawierającą proponowane piosenki, nagraną w formacie WAVE lub MP3 (jakość nagrań musi umożliwić prezentację utworów i wykonawców na stronie internetowej festiwalu),
e) teksty zgłaszanych utworów – teksty w językach narodowych muszą być przetłumaczone na język angielski,
f) dwie fotografie (wydrukowane oraz w postaci elektronicznej na płycie CD) i życiorys wraz z dorobkiem artystycznym (w przypadku obcokrajowców – w języku angielskim lub rosyjskim) na potrzeby drukowanych wydawnictw festiwalowych.

2. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 r. obowiązkowo pocztą (decyduje data stempla pocztowego) oraz drogą elektroniczną.

Adres do korespondencji:
Estrada Rzeszowska 35 – 001 Rzeszów, ul. Jagiellońska 24 z dopiskiem:
Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu - Zgłoszenie ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2018

Adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w temacie wiadomości: Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu - Zgłoszenie XIV ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2018

3. Zarówno zgłoszenie przysłane pocztą, jak i drogą mailową musi zawierać wszystkie wymienione w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) f) elementy (w przypadku zgłoszenia mailowego również czytelny skan karty zgłoszeniowej). Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt. II ppkt. 1 a) b) c) d) e) f) elementów lub inne uchybienia formalne (brak danych, ich nieczytelność) skutkują wykluczeniem zgłoszenia z konkursu.
4. Zgłoszenie mailowe musi w całości zawierać się w jednej wiadomości. W przypadku problemów technicznych związanych ze zbyt duża ilością danych, których nie da się przesłać w jednej wiadomości, zgłoszenie należy przesłać w kilku następujących po sobie mailach.
5. Każdy odebrany email zostanie potwierdzony przez Organizatorów emailem zwrotnym do nadawcy.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie odsyłania materiałów (płyt CD, zdjęć) dołączanych do zgłoszeń nadsyłanych pocztą.

III. PROCEDURA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW FESTIWALU

1. Zgłoszone kompozycje podlegać będą dwuetapowej ocenie.
Etap I – kwalifikacja uczestników do udziału w finale Festiwalu na podstawie nadesłanych utworów (spełniających warunki, o których mowa w pkt. II ppkt. 2 i 3 niniejszego Regulaminu), której dokona Komisja Kwalifikacyjna*. Osoby zakwalifikowane otrzymują potwierdzenie udziału na piśmie do 8 kwietnia 2018 r.
*Skład Komisji Kwalifikacyjnej podany zostanie do wiadomości do 31 stycznia 2018 r.
Etap II – ocena kompozycji oraz ich wykonania ,,na żywo” przez uczestników w finale Festiwalu, której dokona Jury Festiwalu*. Jury wytypuje zwycięzców Festiwalu i przyzna następujące nagrody finansowe:
Grand Prix Festiwalu – m.in. dofinansowanie promocji zwycięzcy (z przeznaczeniem na dofinansowanie-sponsoring wydania płyty lub dofinansowanie-sponsoring kosztów organizacji trasy koncertowej) oraz zaproszenie do wykonania koncertu w kolejnej edycji festiwalu – 15.000 zł.

  • Nagroda za zajęcie I miejsca
  • Nagrody za zajęcie II i III miejsca
  • Nagroda za najlepszą kompozycję
  • Nagroda dla najlepszego instrumentalisty
  • Nagroda za najlepszą osobowość sceniczną
  • Indywidualne wyróżnienia jurorskie

*Ostateczny skład jury konkursu finałowego zostanie podany do 13 maja 2018 r.
2. Jury zastrzega sobie prawo dopuszczenia do konkursu wykonawców prezentujących muzykę z pogranicza piosenki poetyckiej, w przypadku gdy wykonawca objawi się jako osobowość, która powinna być zaprezentowana i wspierana.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania zgłoszeń oraz zaproszenie pewnej liczby wykonawców – zdobywców Grand Prix innych międzynarodowych festiwali.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących kompozycji, Jury przysługuje prawo decyzji o jej akceptacji, bądź odrzuceniu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorom, nieodpłatnie, zezwolenia na korzystanie z praw autorskich do nadesłanych nagrań, artystycznych wykonań oraz ich wizerunku w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na nośnikach takich jak dyskietki, CD-ROM,VCD, DVD,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, na których je utrwalono, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w środkach masowego przekazu oraz sieci Internet.
2. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z nadesłanych nagrań i ich wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie.
3. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają sami uczestnicy.
4. Uczestnikom Festiwalu organizatorzy zapewniają noclegi wraz ze śniadaniem (obiady i kolacje uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).
5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału we wspólnym koncercie finałowym.

V. OŚWIADCZENIA DLA RADIA I TELEWIZJI

Uczestnicy zakwalifikowani do II Etapu zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na rejestrację audio-video występów z ich udziałem, podczas przesłuchań festiwalowych i Koncertu Laureatów. Niniejsze zezwolenia zostaną przesłane do wybranych uczestników drogą e-mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu.

VI. MODYFIKACJE REGULAMINU

1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania zgłoszeń zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej Festiwalu: www.carpathia.rzeszow.pl .
W przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Festiwalu, Regulamin zostanie przekazany wszystkim uczestnikom, którzy zostali zakwalifikowani.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące dla uczestników Festiwalu.
4. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna interpretacja należy do Organizatora Festiwalu.
5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy skontaktować się z Organizatorem:

Anna Czenczek – Pomysłodawczyni i Dyrektor „Rzeszów Carpathia Festival”
Tel.: +48 604 117 433
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.carpathia.rzeszow.pl
www.facebook.com/carpathiafestival
www.csw.info,pl
www.facebook.pl/csw.rzeszow

 

Partner strategiczny

 

kwr logo

Carpathia 2015

Carpathia Festival 2015 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Zaproszenie na Carpathia Festival 2015

Carpathia 2014

Carpathia Festival 2014 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Koncert laureatów Carpathia Festival 2014

Carpathia 2014

Carpathia Festival 2014 - Kliknij w ikonę aby zobaczyć więcej!
Zwiastun Carpathia Festival 2014

SPONSOR GŁÓWNY

pko

Sponsorzy

hellenic-logo
PGE Dystrybucja
 
logo pbs
 

Pobierz logo festiwalu

pobierz logo festiwalu

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, przeczytaj POLITYKĘ COOKIE.

Zaakceptuj politykę cookie.

Polityka Cookie=