Aktualności

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki CARPATHIA została powołana, by pomagać w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów, w tym muzyków. Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, a nadzór co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona, sprawuje minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Siedziba mieści się w Rzeszowie.

Fundacja wspiera i popularyzuje przedsięwzięcia z dziedziny kultury i sztuki - teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury. Do takich należy m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival”, spektakle wokalno-taneczne i koncerty w wykonaniu utalentowanej młodzieży, w tym podopiecznych Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.
Dbając o międzynarodowy zasięg organizowanych wydarzeń Fundacja wspiera wszechstronny rozwój regionu, edukację, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego, a jednocześnie stwarza warunki do dialogu międzykulturowego. Oznacza to, że sprzyja zachowaniu regionalnej tożsamości, umacnianiu postaw obywatelskich i patriotycznych, oraz wzmacnia procesy integracyjne w regionie, a zarazem inicjuje wiele kontaktów między przedstawicielami rożnych środowisk z całej Polski i świata. Tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania.
Dzięki organizacji koncertów, przygotowywaniu spektakli, a także trosce o ich dokumentację, zapisy cyfrowe i relacje w mediach, Fundacja przyczynia się do promocji – w kraju i za granicą - dorobku kulturowego województwa podkarpackiego i jego stolicy, podkreślając jednocześnie walory turystyczne regionu. Dzięki temu jest pomocna w formułowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego i lokalnego. Inicjuje współpracę między samorządami, przedstawicielami różnych instytucji i organizacji pozarządowych, a przez to pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji w sektorze samorządowym, biznesowym i obywatelskim.
Fundacja udziela pomocy materialnej artystom, tworzy warunki dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich rozwiązań. Promuje i wspiera przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność mieszkańców, co także ma znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego.

logo fundacja carpathia


Wszystkie te cele realizowane są poprzez różnorakie formy działalności: realizację programów stypendialnych (szczególnie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z rodzin najbiedniejszych), fundowanie nagród, dofinansowanie i organizację imprez promujących artystów, zwłaszcza muzyków. Do takich wydarzeń należą festiwale młodych talentów, koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty artystyczne, konkursy oraz przeglądy i wiele innych. Ważną formą działalności jest propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Aby jak najszerzej promować młodych artystów, Fundacja prowadzi i wspiera działalność wydawniczą, współpracuje ze środkami masowego przekazu i realizuje różne formy reklamy. Uczestniczy, jak również inicjuje projekty kulturalne, edukacyjne i naukowe adresowane do różnych grup wiekowych, o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym. Współpracuje przy opracowywanie raportów i strategii, realizuje kampanie społeczne, informacyjno-edukacyjne i programy rozwojowe. Prowadzi zarazem działalność szkoleniową, marketingową i public relations dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i podmiotów administracji publicznej. Organizuje konferencje i szkolenia, imprezy promocyjne, a także wspiera nowatorskie inicjatywy oświatowe.
Ważnym aspektem działalności jest poszukiwanie, gromadzenie oraz dokumentowanie i opracowywanie informacji w celu ochrony dziedzictwa kulturowego. Temu służy m.in. wspomniana wyżej działalność wydawnicza, w tym płytowa, ale również fundowanie tablic pamiątkowych, pomników i innych form ochrony pamięci narodowej.
Na wszystkie te działania Fundacja pozyskuje fundusze od sponsorów i darczyńców, a także realizując projekty współfinansowane ze środków publicznych - krajowych i Unii Europejskiej.

https://www.facebook.com/fundacjacarpathia